Updated reports Ticino

2 结果

2 结果 发现

按以下标签筛选

Station Weather Season Day ticket
Airolo
Airolo Tessin
 • Season
 • 14.12.2019 -
  13.04.2020
 • Day ticket (浮動)
 • 大人: from 瑞士法郎 27.
 • Child: from 瑞士法郎 16.
Mehr zu: Airolo
Bosco Gurin
Bosco Gurin Tessin
 • Season
 • 30.11.2019 -
  12.04.2020
 • Day ticket
 • 大人: 瑞士法郎 45.
 • Child: 瑞士法郎 20.
Mehr zu: Bosco Gurin

所有信息均由当地合作伙伴提供,天气数据来源 SRF Meteo.