Updated reports Ticino

5 结果

5 结果 发现

按以下标签筛选

車站 天气 季节 日票
Carì
Carì Tessin
 • 17/20 km
 • 雪道, 不错
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 43.
 • 儿童 瑞士法郎 27.
Mehr zu: Carì
Bosco Gurin
Bosco Gurin Tessin
 • 0/30 km
 • 雪道, 暂无通知
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 45.
 • 儿童 瑞士法郎 20.
Mehr zu: Bosco Gurin
Airolo
Airolo Tessin
 • 0/30 km
 • 雪道, 不错
 • 日票 (浮動)
 • 大人: from 瑞士法郎 27.
 • 儿童 from 瑞士法郎 16.
Mehr zu: Airolo
Nara / Leontica
Leontica / Nara Tessin
 • 0/30 km
 • 雪道, 暂无通知
 • 日票
Mehr zu: Nara / Leontica
Campra - Olivone
Olivone Campra Tessin
 • 30/30 km
 • 滑冰, 不错
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 10.
 • 儿童 瑞士法郎 0.
Mehr zu: Campra - Olivone

所有信息均由当地合作伙伴提供,天气数据来源 SRF Meteo.