Updated reports Ticino

4 結果

4 結果 發現

按以下標籤篩選結果

車站 天氣 季節 日票
Bosco Gurin
Bosco Gurin Tessin
 • 2/30 公里
 • 滑雪道, 暫無通知
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 45.
 • 兒童 瑞士法郎 20.
Mehr zu: Bosco Gurin
Airolo
Airolo Tessin
 • 1/38 公里
 • 滑雪道, 只供星期六/日
 • 日票 (浮動)
 • 大人: from 瑞士法郎 27.
 • 兒童 from 瑞士法郎 16.
Mehr zu: Airolo
Carì
Carì Tessin
 • 0/20 公里
 • 滑雪道, 暫無通知
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 43.
 • 兒童 瑞士法郎 27.
Mehr zu: Carì
Campra / Olivone
Olivone Campra Tessin

目前沒有報告

Mehr zu: Campra / Olivone

所有資訊由當地旅遊局提供;天氣數據來源SRF Meteo。