Updated reports 格林德尔瓦尔德(Grindelwald)

3 结果

3 结果 发现

按以下标签筛选

車站 Weather 季节 日票
Grindelwald - Wengen
Grindelwald Bern Region
 • 季节
 • 30.11.2019 -
  13.03.2020
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 66.
 • 儿童 瑞士法郎 33.
Mehr zu: Grindelwald - Wengen
Wengen
Wengen Bern Region
 • 季节
 • 14.11.2020 -
  18.04.2020
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 66.
 • 儿童 瑞士法郎 33.
Mehr zu: Wengen
Lauterbrunnen
Lauterbrunnen Bern Region
 • 季节
 • 28.11.2020 -
  16.04.2021
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 75.
 • 儿童 瑞士法郎 38.
Mehr zu: Lauterbrunnen

所有信息均由当地合作伙伴提供,天气数据来源 SRF Meteo.