Updated reports Fribourg Region

4 结果

4 结果 发现

按以下标签筛选

車站 天气 季节 日票
Jaun - Dorf
Jaun - Dorf Fribourg Region
 • 季节
 • 19.12.2020 -
  28.03.2021
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 41.
 • 儿童 瑞士法郎 26.
Mehr zu: Jaun - Dorf
La Berra - La Roche
La Roche - La Berra Fribourg Region
 • 季节
 • 04.12.2021 -
  27.03.2022
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 39.
 • 儿童 瑞士法郎 25.
Mehr zu: La Berra - La Roche
Moléson s/Gruyères
Moléson-sur-Gruyères Fribourg Region
 • 季节
 • 18.12.2021 -
  27.03.2022
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 35.
 • 儿童 瑞士法郎 20.
Mehr zu: Moléson s/Gruyères
Schwarzsee FR
Schwarzsee Fribourg Region
 • 季节
 • 11.12.2021 -
  20.03.2022
 • 日票
 • 大人: 瑞士法郎 41.
 • 儿童 瑞士法郎 26.
Mehr zu: Schwarzsee FR

所有信息均由当地合作伙伴提供,天气数据来源 SRF Meteo.